قلم و کاغذ

تدریس خصوصی دروس پایه تا کنکور- انجام پروژه دانشگاهی و رفع اشکال

تدریس خصوصی دروس پایه تا کنکور- انجام پروژه دانشگاهی و رفع اشکال

۱ مطلب با موضوع «پایگاه داده» ثبت شده است

دﻧﯿﺎی ﻣﺪرن در ﺣﻘﯿﻘﺖ دﻧﯿﺎی دادهﮔﺮا ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و انسان در ﻣﺤﺎﺻﺮه ی دادهﻫﺎ، ﭼﻪ ﻋﺪدی و ﭼﻪ اﻧﻮاع دﯾﮕﺮ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ است. ﭘﯿﺸﺮﻓﺖ ﺷﮕﻔﺖاﻧﮕﯿﺰ ﻓﻦآوریﻫﺎی راﯾﺎﻧﻪای و ﻣﺠﻬﺰ ﺷﺪن ﺑﻪ اﯾﻦ اﺑﺰار اﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊآوری اﻃﻼﻋﺎت دﻗﯿﻖ و ﮐﺎﻣﻞ در زﻣﯿﻨﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ را ﻓﺮاﻫﻢ ﺳﺎﺧﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ ﭘﯿﺪاﯾﺶ ﺳﺎﺧﺘﺎرﻫﺎی داده ﺑﺴﯿﺎر ﺣﺠﯿﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ که همین امر، نیازمند ایجاد بانک اطلاعاتی  یا پایگاه داده یا دیتابیس (Database) می باشد.

پایگاه داده در اصل مجموعه ای سازمان یافته از اطلاعات است. این واژه از دانش رایانه سرچشمه می گیرد، دسترسی به این اطلاعات معمولاً از طریق «سیستم مدیریت پایگاه داده» (DBMS) می باشد که متشکل از یک مجموعه یکپارچه از نرم‌افزارهای کامپیوتری است،  که به کاربران امکان ارتباط برقرار کردن با یک یا چند پایگاه داده‌ و دسترسی به تمام اطلاعات موجود در پایگاه داده را می دهد.

معروف‌ترین نرم افزارهای مدیریت پایگاه داده می توان به چند نمونه زیر اشاره کرد:

1.Oracle

2.Microsoft SQL Server

3.MySQL

4.PostregSQL

5.DB2

6.Microsoft Access

SQL Server نرم افزار بسیار قدرتمندی می­باشد که برخلاف Oracle بسیاری از امکانات آن به طور رایگان در اختیار کاربر قرار می گیرد. انجام انواع پروژه­­های پایگاه داده با این نرم افزار امکان پذیر است. 

جهت سفارش انجام پروژه نظر دهید یا به آدرس datasience2018@gmail.com با موضوع سفارش پروژه پایگاه داده ایمیل دهید. 

پروژه در اسرع وقت با بالاترین کیفیت به انجام خواهد رسید.